Wat?

Zorg voor elke leerling dankzij een goede samenwerking tussen alle partners

Op het KAZ wordt de grootste zorg besteed aan het welbevinden van de leerlingen vanuit de basisidee dat iedere leerkracht een opdracht als leerlingenbegeleider heeft. Zo kan iedere leerling met zijn persoonlijke zorgen/problemen in eerste instantie terecht bij de leerkrachten, de klastitularis of een zelf gekozen vertrouwensleerkracht. Wanneer de leerkracht dat wenselijk vindt, kan hij op elk moment beslissen om een leerling door te verwijzen naar de leerlingenbegeleiding. De leerlingenbegeleiding zorgt er op haar beurt voor dat iedere leerling voor zijn specifieke problemen de passende ondersteuning krijgt binnen en/of buiten de school. Hiervoor is er een nauwe samenwerking met het CLB waarmee er een maandelijks overleg is.

We zetten ook in op een sterke pedagogische relatie tussen alle verschillende actoren: leerling, leerkracht, leerlingenbegeleider, CLB, externe begeleiding (vb. psycholoog, revalidatie, studiehulp) en ouders.

Het schoolteam engageert zich om een positieve sfeer te creëren waarin de leerling zich ten volle kan ontplooien. We vinden een goede groepsdynamiek belangrijk, maar willen ook de leerling als individu de ruimte geven om te kunnen ventileren en reflecteren.

4 domeinen van de leerlingenbegeleiding

Binnen de leerlingenbegeleiding onderscheiden we 4 domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, psychosociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Deze domeinen kunnen uiteraard niet los van elkaar gezien worden en beïnvloeden elkaar.

Leren en studeren

Het KAZ zet in op het ontplooien van de talenten van elke leerling en streeft ernaar om een maximale leerwinst te bereiken. Het belang van een goede studiemethode hoeft niet verdedigd te worden: leerlingen die zich goed en doeltreffend inzetten verhogen hun slaagkansen.

We vinden het belangrijk dat leerlingen leren om verantwoordelijkheid op te nemen in hun eigen leerproces. Het is niet voor elke leerling even makkelijk om te weten wat en hoe je precies moet leren. Plannen, structureren en verbanden leggen zijn maar enkele voorbeelden die vaak toch wel een valkuil zijn voor jongeren. De werkgroep leerbegeleiding probeert via verschillende initiatieven doorheen de drie graden tegemoet te komen aan deze verscheidenheid.

In het digitale vak leren leren kunnen leerlingen en ouders heel wat info terugvinden, zoals studieplanningen en studietips. We doen een warme oproep naar de ouders om eens te snuisteren in dit vak.

Gerelateerde werkgroep: leerbegeleiding
Onderwijsloopbaanbegeleiding

Het is belangrijk dat de leerling zichzelf goed kan inschatten op vlak van interesses, sterke punten en werkpunten. We willen iedere leerling versterken in het maken van keuzes en leggen de focus op de groeimogelijkheden van elke leerling.

Met een brede waaier aan studierichtingen bereiden we de grootste groep van onze leerlingen voor op het hoger onderwijs.

Gerelateerde werkgroep: onderwijsloopbaan-/studiekeuzebegeleiding
Psychosociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg

Je goed in je vel voelen is een belangrijke voorwaarde om het goed te doen op school. Welbevinden is een prioriteit op het KAZ. Leerlingen kunnen bij een leerlingenbegeleider terecht voor problemen van verschillende aard: familiaal (vb. scheiding ouders), relationeel (vb. (cyber)pesten, ruzie met een klasvriendin), psychisch (vb. faalangst), lichamelijk (vb. eetstoornis, automutilatie)…

We zijn alert voor risicofactoren die het ontwikkelingsproces van de leerlingen kunnen beïnvloeden. Verschillende werkgroepen van onze school zetten via diverse projecten in op preventie.

Eens praten met iemand? Op zoek naar iets?

Gerelateerde werkgroepen: welbevinden, kazsana (gezondheid), mediawijsheid