Visie – Pedagogisch project

Geëngageerd in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap willen wij ons in het Koninklijk Atheneum Zottegem profileren als een school waar leerlingen graag en goed leren, waar ze zich voorbereiden op de maatschappelijke realiteit.

We willen dit doen in een geest van pluralisme, een sfeer van respect en met aandacht voor het talent en de inbreng van elke betrokkene. Maatschappelijk engagement stimuleren door middel van projecten rond cultuur, creativiteit, gezondheid… is voor ons essentieel.

Met een groot aanbod uit het studiegebied algemeen secundair onderwijs (aso) bereiden we de grootste groep van onze leerlingen voor op het hoger onderwijs. Daarbij sluiten dan nog drie 3 studiegebieden (handel, personenzorg en sport) uit het technisch secundair onderwijs (tso) aan. In dit tso krijgen onze leerlingen de kans tijdens stageperiodes belangrijke beroepservaring op te doen.

Er komen steeds meer leerlingen naar het KA Zottegem en dat vraagt een stevig management. Prioriteiten zijn het beheersbaar houden van de organisatie (financieel, materieel, op het gebied van infrastructuur en personeelsbeleid), het professionaliseren van het personeel op alle niveaus en het consolideren van het leerlingenaantal (kwalitatief sterke uitstroom, programmeren nieuwe richtingen).

In ons streven naar kwaliteit willen we onze werking evalueren en bijsturen. We doen dit voortdurend tijdens interne overlegmomenten (DICO, CAMPO, pedagogische cel, Algemene Vergadering …). Daarnaast worden specifieke deelgebieden van onze werking uitgelicht en geëvalueerd onder andere door middel van enquêtes (enquête welbevinden leerlingen, IZES, enquête ouders in verband met orde en tucht, bevragingen leerkrachten en leerlingen…).